The Purest Air logo black
DiscoverMuonio square logo

UKK

Mikä on Pallas Supersite -mittaustietojen alueellinen kattavuus?

Pallaksen mittaustulosten alueellinen kattavuus on noin 100 km säde mittausasemalta.

supersite

supersite

Pallaksella yleisimmät saasteiden ilmansuunnat ovat itä ja etelä. Käsivarren Lappi on Pallakseen nähden luoteessa, joka on varsin puhdas ilmansuunta. Näin ollen mitatusti puhtain ilma kattavuus pätee myös Tunturi-Lapin käsivärren alueella.

Mikä vaikutus on puhtaaseen ilmaan, jos vierailen Muoniossa ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa?

Pallaksen ilmanlaatua määrittävät erityisesti kaukokulkeuma ja luonnon päästämät kaasut ja hiukkaset.

Vaikka paikallispäästöt tuplautuisivat, ne olisivat silti vähäiset kaukokulkeumaan verrattuna, ja eroa tuskin ilmanlaadussa voisi huomata, tai edes välttämättä sammalen päällä mitata.

Vaikuttaako ilmansaaste elinajanodotteeseen?

Elinajanodote on väestön terveyden yhteenvetomittari, joka kertoo, kuinka kauan väestön keskimääräisen yksilön odotetaan selviytyvän. Ilmansaasteet ovat suuri terveys- ja kuolemanriski kaikkialla maailmassa. Ilmansaasteiden aiheuttama kasvava tautitaakka on yksi kansallisten hallitusten ja kansanterveysviranomaisten kohtaamista suurimmista haasteista, ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia kansallisiin talouksiin ja ihmisten hyvinvointiin. State Of Global Air Special -raportti arvioi, että ihmisten keskimääräinen elinikä lyhenee noin 1,8 vuodella ympäristön otsonisaasteen ja ilmassa sekä kotitalouksissa ruoanlaitossa aiheutuvien pienhiukkaspäästöjen (PM2,5) yhteisvaikutuksen vuoksi. Lisätietoja raportista löydät täältä.

Miksi Pallaksella, Lapissa ilma on niin puhdasta?

Pallas sijaitsee harvaan asutussa Lapissa kaukana euroopan ja maailmanlaajuisista päästöistä. Pallaksella pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuustaso on noin 2–3 µg/m3, mikä on selvästi alle mm. WHO:n vuotuisen ohjearvon. Näin alhaisia ​​pitoisuuksia löytyy vain erittäin syrjäisistä paikoista.

Pallaksella WHO:n päivittäistä ohjearvoa ylitetään tuskin koskaan, vuosina 2017–2020 vain kolme kertaa. Korkeimmat pitoisuustasot johtuvat useimmiten metsä- ja maastopaloista sekä saasteiden kaukokulkeutumasta.

Onko ympäristöystävällistä polttaa puuta tulisijassa tai nuotiolla?

Puunpoltto käyttää uusiutuvaa energiaa, mutta samalla se tuottaa paikallisesti monenlaisia ​​haitallisia päästöjä, esimerkiksi mustaa hiiltä (BC). Oikealla puunpolttotavalla voit kuitenkin vähentää päästöjä merkittävästi. Tässä on lista asioista, jotka sinun tulee ottaa huomioon puuta poltettaessa.

1. Käytä kuivaa ja puhdasta puuta. Puhtaat polttopuut ovat vaaleita. Kuiva puu palaa puhtaasti ja kuumana. Kostea puu tuottaa neljänneksen vähemmän lämpöä kuin kuiva puu.

2. Älä polta roskia tai kierrätettävää materiaalia. Roskien polttaminen vahingoittaa takkaa ja tuottaa paljon savua ja terveydelle haitallisia päästöjä. Kierrätä pahvi ja paperi polttamisen sijaan.

3. Varmista riittävä tuloilma. Älä polta puuta liian pienellä ilmalla, sillä se voi tuottaa moninkertaisesti enemmän päästöjä kuin riittävä tuloilmapoltto.

4. Käytä vain vain tarvittava määrä puuta. Lisäksi muita alueellisia ohjeista tulentekoon voit tarkastaa luontoon.fi, retkikohteen ohjeet ja säännöt -sivulta

Miksi Puhtaan ilman -sivusto luotiin?

Sivusto ja muut Puhtaan ilman -materiaalit on tuotettu osana hankkeita, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EUsta 2014 -2020 ja Lapin liitto. Muonion kunnan, Ilmatieteen laitoksen, Metsähallituksen luontopalveluiden ja Lapin AMK:n kanssa yhteishankkeen tavoitteena on mm. popularisoida Ilmatieteen laitoksen mittausaseman tuottama tiede tiedoksi ja saattaa se kohde- ja käyttäjäryhmien kuten alueen yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeella pyritään vastaamaan alueen elinkeinoelämän ja vetovoiman tarpeeseen mittaustiedon hyödyntämiseksi ja huomioimiseksi. Ilmastotietoa voidaan käyttää esimerkiksi imagomarkkinoinnissa, yritysten strategiasuunnittelussa, palvelutuotannossa sekä koulutustoiminnassa. Olemassa olevia maakunnan vahvoja veto- ja pitovoimatekijöitä esille nostamalla ja uutta tietoa tuottamalla, sekä hyödyntämällä näitä viestinnässä, liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa ja osana palvelutarjontaa luodaan alueelle hyvinvointia, työtä ja yrittäjyyttä.

Muonion kunnassa hengitetään tutkitusti maailman puhtainta ilmaa. Lapin ilman saastepitoisuudet ovat tyypillisesti noin puolet Etelä-Suomeen verrattuna. Trendien mukaan luontomatkailu, vastuullinen matkailu, vähäruuhkaisiin ja terveydelle turvallisiin kohteisiin matkustaminen kasvavat koronapandemian jälkeen ja puhtaat kohteet ovat
vetovoimaisia. Samaan aikaan kun vähähiilisyyteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen, luonnon kestävään käyttöön ja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä luonnon puhtaudesta huolehtimiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita, lisääntyy luontomatkailun suosio ja sitä kautta luonnon käyttö matkailussa sekä yritysten että yksittäisten matkailijoiden
toimesta. Muoniossa, Pallaksella, sijaitsee erittäin korkeatasoinen ilmanlaadun seuranta-asema, joka on strategisella paikalla ilmastonmuutoksen monitoroinnissa. Datan avulla arvioidaan mm. ilmaston nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia, meillä ja maailmalla.

Muonion kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on vahvistaa kunnan elinvoimaa kestävästi. Kuntastrategian mukaan elinkeinoelämämme mahdollistajana ovat ainutlaatuinen ja puhdas luonto. Muoniolainen onnellinen arki kumpuaa luonnon luomasta hyvän olon lähteestä. Elinkeinotoimijoiden tehtävänä on pyrkiä varmistamaan kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioitus muoniolaisessa elinkeinoelämässä. Kunnan viestinnän kärkiteemoina tulee jatkossa olemaan entistä vahvemmin maailman puhdas ilma ja kestävyys. Vastavalmistuneen Muonion matkailuohjelman 2020-2025 visiona on olla Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin kansainvälinen matkailukohde kansallispuiston
sydämessä, jonka arvoina ovat mm. vastuullisuus ja puhtaan luonnon ja ympäristön vaaliminen. Matkailuohjelmassa yhdeksi kehitettäväksi asiaksi nostettiin puhtaan ilman hyödyntäminen osana matkailuimagoa ja elämyksiä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä muonio@discovermuonio.fi saadaksesi lisätietoa!

Share This