Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry

Paikallinen alueorganisaatio ja matkailuyhdistys.

Tervetuloa Luoteis-Lapin Matkailuyhdistyksen sivustolle!

Luoteis-Lapin Matkailuyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää koko toiminta-alueen matkailuyritykset sekä matkailuun liittyvät yritykset, yhteisöt ja henkilöt sekä valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Discover Muonio Logo px
Muonio logo px
Lapin Liitto
Vipuvoimaa EU px
Euroopan Unioni px

Visit Muonio 2025

Muonion kansainvälisen matkailun ympärivuotinen kehittäminen
Lue lisää

Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry

Luoteis-Lapin Matkailuyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää koko toiminta-alueen matkailuyritykset sekä matkailuun liittyvät yritykset, yhteisöt ja henkilöt sekä valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Ota yhteyttä

hallituksen puheenjohtaja Laura Hokajärvi
s-posti: laura.hokajarvi@discovermuonio.fi

Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n säännöt

Päivitetty 20.10.2022

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry, kotipaikka Muonio.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Muonion ja Enontekiön sekä niiden lähialueiden matkailuyritykset sekä matkailuun liittyvät yritykset, yhteisöt ja henkilöt. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa toimialojensa taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä sekä antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta ja suorittaa rahankeräystä asianomaisen luvan hankittuaan.

3. JÄSENET

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä alalla toimiva yksityinen henkilö ja yhteisöjäseneksi Suomessa rekisteröity ja toimiva matkailualan, kaupan, liikenteen, kulttuurialan tai muu mainittuihin elinkeinon aloihin liittyvä yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Erottamisesta päättää vuosikokous tai ylimääräinen kokous. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Henkilöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhteisöjäsenen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jokaisella henkilöjäsenellä on kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni. Jokaisella yhteisöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 10 varsinaista jäsentä, joista viisi Muonion alueen ja viisi Enontekiön alueen edustajia, sekä 0-10 varajäsentä. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

5. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin taikka varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

6. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa, joissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

9. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

1. Kehittää Muonion ja Enontekiön kuntien alueilla, ja lähialueilla olevaa Tunturi-Lapin matkailualuetta ympärivuotisesti ja vastuullisesti.
2. Edistää koko Tunturi-Lapin matkailualueella toimivien yritysten yhteistoimintaa.
3. Kasvattaa Tunturi-Lapin matkailualueen vetovoimaa ja tunnettuutta sekä kansainvälisesti että kansallisesti.

Tehtäviä toteutetaan yhdistyksen oman toiminnan lisäksi hankkeilla.

Vuonna 2024 yhdistyksen tärkeimmät tavoitteet ovat yhteistyölähialueiden kanssa, kehittämishankkeiden toteuttaminen ja matkailuyrittäjien edunvalvonta.

 

Varainhankinta yhdistykselle

 • Jäsenmaksut; 200e/jäsen
 • Muonion ulkoilukartta, joka on päivitetty tammikuussa 2023

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen vuosikokouksessa 23.4.2024 valittiin yhdistyksen hallituksen jäsenet

Varsinaiset jäsenet:

 • Laura Hokajärvi, Dream of the North, puheenjohtaja
 • Hanna-Mari ”Pyry” Talvensaari, Harriniva Oy, varapuheenjohtaja
 • Oona Kuru, Heittotyttö, sihteeri
 • Tomi Kuosmanen, Lapland Safaris West Oy
 • Päivi Hiukka, Polar Lights Tours
 • Pekka Pihlajaniemi, Biegga Oy
 • Markku Rauhala, Hunter of the North
 • Toni Kuusisto, Visanto Lodge
 • Soile Sivonen, ArcticPowerelax
 • Rauno Virta, Elämysvirta

Asiantuntijajäsenet:

 • Veli-Matti Hettula, Tunturi-Lapin Kehitys
 • Kaisa Kylä-Kaila, Muonion kunta
 • Heidi Siira, Metsähallitus
Share This