The Purest Air logo black
DiscoverMuonio square logo

INFO PACKAGES

TERMINOLOGY

INHALABLE PARTICLES

include all aerosol particles which are less than 10 μm in diameter. Practically this is most of the aerosol particles in the atmosphere, including dust and sea salt. The total mass of inhalable particle is called PM 10 (Particulate Matter < 10 μm).

HENGITETTÄVÄT HIUKKASET

Hengitettävät hiukkaset ovat ilmassa olevia hiukkasia, joiden halkaisija on alle 10μm. Muun muassa pöly ja merisuola ovat hengitettäviä hiukkasia. Hengitettävien hiukkasen kokonaismassaa kutsutaan PM 10 :ksi (Particulate Matter < 10).

FINE PARTICLES

Fine particles are smaller than inhalable particles, and include those aerosol particles which are less than 2.5 μm in diameter. For example, combustion processes produce fine particles. Fine particles are considered to be the most harmful form of air pollution for human health. The total mass of fine particles is called PM 2.5 (Particulate Matter < 2.5).

PIENHIUKKASET

Pienhiukkaset ovat osa hengitettäviä hiukkasia. Pienhiukkasten halkaisija on alle 2,5μm. Esimerkiksi palamisprosessit tuottavat pienhiukkasia. Pienhiukkasia pidetään ihmisten terveydelle haitallisimpana ilmansaasteena. Pienhiukkasten kokonaismassaa kutsutaan PM 2,5 :ksi (Particulate Matter < 2.5).

Terminology

Lähde / source: Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute

BLACK CARBON

is a component of fine particulate matter. It is formed by incomplete combustion of fossil fuels, biofuel, and biomass. As its name implies, black carbon is a strong absorber of visible light.

MUSTA HIILI

Musta hiili on pienhiukkasten komponentti. Se muodostuu fossiilisten polttoaineiden, biopolttoaineiden ja biomassan epätäydellisestä palamisesta. Nimensä mukaisesti musta hiili absorboi vahvasti näkyvää valoa.

AIR QUALITY INDEX

Air Quality Index is used to describe the air quality in simple terms and an easy to understand color scale. It is based on measured air quality data and gives an overall characterization of the actual air quality. Pallas index is based on US EPA index.

ILMANLAADUN INDEKSI

Ilmanlaatuindeksiä käytetään kuvaamaan ilmanlaatua yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettävällä väriasteikolla ja sanallisella kuvauksella. Se perustuu mitattuihin ilmanlaatutietoihin ja antaa yleiskuvauksen todellisesta ilmanlaadusta. Pallas-indeksi perustuu US EPA -indeksiin.

black carbon

Lähde / source: Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute

PERMAFROST

is defined as ground with a temperature that remains at or below freezing (0°C) for two or more consecutive years. High latitudes and mountain regions have permafrost soils.

IKIROUTA

Ikirouta on määritelmänsä mukaan maaperää, jonka lämpötila pysyy nollassa asteessa (0°C) tai sen alapuolella vähintään kahden peräkkäisen vuoden ajan. Korkeilla leveysasteilla ja vuoristoissa on ikiroutaa.

THE PALLAS SUPERSITE

consists of versatile research infrastructure for monitoring and studying the atmosphere, ecosystems and their interactions. Pallas in Muonio is located 170 km north of the Arctic Circle, partly in the area of Pallas-Yllästunturi National Park.

PALLAS SUPERSITE

Pallas Supersite (Pallaksen huippututkimusasema) koostuu ilmakehän ja ekosysteemin sekä näiden vuorovaikutuksen tutkimukseen soveltuvasta monipuolisesta infrastruktuurista. Pallas sijaitsee 170 km napapiiriltä pohjoiseen ja on osin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella.

permafrost

Lähde / source: Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute

Share This